Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Polityka prywatności opisuje sposób, w jaki Krzysztof Danilewicz Whitemoon System z siedzibą we Wrocławiu, ul. S. Szolc-Rogozińskiego nr 22, 53-209 Wrocław (dalej: Administrator lub my) postępuje wobec informacji osobistych, w tym danych osobowych, gdy Użytkownik korzysta z usług Administratora. Dotyczy to też informacji przekazywanych podczas korzystania ze stron internetowych Administratora www.brokenranks.com oraz www.taern.pl (dalej: Portal).

Dane osobowe zbierane przez Administratora przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO).

Z PONIŻSZEGO DOKUMENTU UZYSKASZ INFORMACJE NA TEMAT:

I. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH I Z KIM MOŻESZ SIĘ KONTAKTOWAĆ ORAZ JAKIE JEST ŹRÓDŁO TWOICH DANYCH?

II. ZAKRESU I CELU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

III. ODBIORCÓW DANYCH OSOBOWYCH

IV. PRZEKAZYWANIA DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

V. DOBROWOLNOŚCI PRZEKAZYWANIA DANYCH

VI. PRAW OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

VII. ZMIAN POLITYKI PRYWATNOŚCI

VIII. WEJŚCIA W ŻYCIE POLITYKI PRYWATNOŚCI

I. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH I Z KIM MOŻESZ SIĘ KONTAKTOWAĆ?

Kto jest administratorem Twoich danych?
Właścicielem Portalu i jednocześnie administratorem Twoich danych osobowych jest Krzysztof Danilewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Krzysztof Danilewicz Whitemoon System z siedzibą we Wrocławiu, ul. S. Szolc-Rogozińskiego nr 22, 53-209 Wrocław, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 8971695262, REGON: 020740661. Z Administratorem można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected].

Jakie jest źródło Twoich danych? Skąd pozyskujemy Twoje dane?
Dane osobowe, które przetwarzamy otrzymujemy bezpośrednio od Ciebie.

II. ZAKRES I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zakres zbieranych i przetwarzanych danych uzależniony jest od czynności podejmowanej przez Administratora lub Ciebie – Użytkownika. Twoje dane są przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

1. Czynność/operacja przetwarzania

a) Zawarcie i wykonanie umowy - rejestracja i korzystanie z konta.

Jakie dane zbieramy:

- podczas rejestracji: adres e-mail, adres IP, adres MAC, data i godzina utworzenia konta, user_id,

- przy każdorazowym logowaniu do postaci: adres IP, adres MAC, data, czas i kraj logowania i wylogowania, ostatnio zalogowana postać na danym urządzeniu,

- przy usunięciu postaci: adres IP, user_id, nazwa postaci, adres URL,

- obsługa procesu płatności: numer transakcji, kwota, nazwa postaci.

W jakim celu zbieramy Twoje dane?

- Administrator przetwarza Twoje dane osobowe podane przy rejestracji w celu zawarcia i wykonania umowy, która w praktyce oznacza umożliwienie Ci rejestracji konta oraz korzystanie z jego funkcjonalności.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

- Przechowujemy Twoje dane przez czas trwania umowy, a później do upływu okresu przedawnienia roszczeń, czyli co do zasady 6 lat od końca roku, w którym usunąłeś/ęłaś Twoje konto.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych?

- Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy, oraz

- art. 6 ust. 1 lit. f RODO – podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci prawidłowej realizacji współpracy z Użytkownikiem oraz zapewnienia możliwości dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami

Czy podanie danych jest dobrowolne?

- W celu realizacji wprowadzanych przez Ciebie zmian, czyli zmiany adresu e-mail, zablokowania przez Ciebie własnego konta, dezaktywacji konta, a także zakończenia korzystania z konta, musisz podać swoje dane. Podanie danych jest dobrowolne, ale odmowa uniemożliwi realizację wprowadzanych przez Ciebie modyfikacji.
 

b) Zapewnienie bezpieczeństwa Twojego konta.

Jakie dane zbieramy:

- W każdym przypadku: Twoje logi (w tym daty logowania), adres IP, adres MAC, informacja na temat poprzednio zalogowanej postaci z Twojego urządzenia,

- w przypadku gdy wyrazisz zgodę na stosowanie dodatkowych zabezpieczeń Twojego konta: przy każdorazowym logowaniu zbieramy adres IP, adres MAC, datę i czas logowania, typ i wersję przeglądarki, system operacyjny.

W jakim celu zbieramy Twoje dane?

- Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w celu zapewnienia bezpieczeństwa Twojego konta. Aby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa, Administrator dokonuje czynności zapewnienia bezpieczeństwa serwisu oraz weryfikacji przestrzegania postanowień Regulaminu. Jeśli wyrazisz na to zgodę, to Administrator będzie mógł podjąć dodatkowe środki w celu zapewnienia podwyższonego poziomu bezpieczeństwa konta. Wówczas Administrator przetwarza Twoje dane także podczas stosowania dodatkowych zabezpieczeń Twojego konta.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

- Przechowujemy Twoje dane przez czas trwania umowy, a później do upływu okresu przedawnienia roszczeń, czyli co do zasady przez 6 lat od końca roku, w którym usunąłeś/ęłaś Twoje konto. W przypadku wyrażenia zgody na zastosowanie dodatkowych zabezpieczeń, Twoje dane przetwarzamy do momentu wycofania tej zgody, jednak nie dłużej niż przez 6 lat od końca roku, w którym usunąłeś/ęłaś Twoje konto.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych?

- Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci prawidłowej realizacji współpracy z Użytkownikiem oraz zapewnienia możliwości dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, oraz

- art. 6 ust. 1 lit. a RODO – gdy wyrazisz zgodę na zastosowanie dodatkowych zabezpieczeń.

Czy podanie danych jest dobrowolne?

- Aby zapewnić bezpieczeństwo Twojego konta, Administrator zbiera Twoje dane. Odmowa ich podania uniemożliwia korzystanie z konta.

 

c) Realizacja wprowadzanych przez Ciebie zmian oraz zakończenia korzystania z konta.

Jakie dane zbieramy:

- Przy zmianie Twojego adresu e-mail oraz dezaktywacji konta: adres e-mail,

- przy zablokowaniu przez Ciebie własnego konta: user_id, adres IP dotyczące operacji, data zlecenia blokady.

W jakim celu zbieramy Twoje dane?

- W przypadku zmiany przez Ciebie adresu e-mail oraz zablokowania własnego konta, Twoje dane zbierane są w celu prawidłowego świadczenia usług i zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa Użytkowników i serwisu. W przypadku dezaktywacji konta, Twoje dane zbierane są w celu przeprowadzenia tego procesu.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

- Przechowujemy Twoje dane przez czas trwania umowy, a później do upływu okresu przedawnienia roszczeń, czyli co do zasady 6 lat od końca roku, w którym usunąłeś/ęłaś Twoje konto.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych?

- Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy, oraz

- art. 6 ust. 1 lit. f RODO – podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci prawidłowej realizacji współpracy z Użytkownikiem oraz zapewnienia możliwości dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami

Czy podanie danych jest dobrowolne?

- W celu realizacji wprowadzanych przez Ciebie zmian, czyli zmiany adresu e-mail, zablokowania przez Ciebie własnego konta, dezaktywacji konta, a także zakończenia korzystania z konta, musisz podać swoje dane. Podanie danych jest dobrowolne, ale odmowa uniemożliwi realizację wprowadzanych przez Ciebie modyfikacji.

 

d) Obsługa reklamacji.

Jakie dane zbieramy:

- Adres e-mail, adres IP, adres MAC, user_id oraz inne dane niezbędne do obsługi reklamacji

W jakim celu zbieramy Twoje dane?

- Administrator może przetwarzać Twoje dane osobowe podane przy rejestracji w celu obsługi składanych przez Ciebie reklamacji.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

- Przechowujemy Twoje dane przez czas trwania umowy, a później do upływu okresu przedawnienia roszczeń, czyli co do zasady 6 lat od końca roku, w którym usunąłeś/ęłaś Twoje konto.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych?

- Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy, oraz

- art. 6 ust. 1 lit. f RODO – podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci prawidłowej realizacji współpracy z Użytkownikiem oraz zapewnienia możliwości dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami

Czy podanie danych jest dobrowolne?

- W celu obsługi składanych przez Ciebie reklamacji, Administrator zbiera Twoje dane podane przy rejestracji. Przekazanie danych jest dobrowolne, ale odmowa ich podania uniemożliwi obsługę składanych przez Ciebie reklamacji.

 

e) Działalność marketingowa.

Jakie dane zbieramy:

- Imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu.

W jakim celu zbieramy Twoje dane?

- Administrator może przetwarzać Twoje dane osobowe w celu prowadzenia działalności marketingowej, w szczególności wysyłki wiadomości e-mail z informacjami opisującymi najważniejsze aktualizacje gry. Aby Administrator mógł podejmować taką działalność, osoba, której dane dotyczą, musi wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, możesz ją wycofać za pośrednictwem panelu gracza.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

- Przechowujemy Twoje dane do momentu wycofania przez Ciebie na to zgody lub do momentu usunięcia przez Ciebie konta, w zależności od tego, które ze zdarzeń wystąpi wcześniej..

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych?

- art. 6 ust. 1 lit. a RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

Czy podanie danych jest dobrowolne?

- W celu prowadzenia działalności marketingowej, Administrator zbiera Twoje dane. Twoja zgoda na ich przetwarzanie jest dobrowolna, a odmowa nie wpłynie na możliwość rejestracji konta czy korzystania przez Ciebie z jego funkcjonalności.

 

f) Realizacja obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz zapewnienie rozliczalności.

Jakie dane zbieramy:

- Dane niezbędne do realizacji obowiązków prawnych na nas ciążących oraz zapewnienia rozliczalności, tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych.

W jakim celu zbieramy Twoje dane?

- Administrator może przetwarzać Twoje dane osobowe podane przy rejestracji w celu wypełnienia ciążącego na nim obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). W praktyce oznacza to konieczność przetwarzania danych osobowych w związku z wywiązaniem się z obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności obowiązków wynikających z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

- Przechowujemy Twoje dane przez czas przetwarzania wynikający z przepisów prawa. W przypadku konieczności udostępnienia danych w związku z prowadzonym postępowaniem, będziemy przechowywać Twoje dane do prawomocnego zakończenia postępowania. W odniesieniu do rozliczalności, przechowujemy Twoje dane przez czas jaki będzie niezbędny do udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez uprawnione organy publiczne.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych?

- art. 6 ust. 1 lit. c RODO – ponieważ jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, oraz

- art. 6 ust. 1 lit. f RODO – podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci prawidłowej realizacji współpracy z Użytkownikiem oraz zapewnienia możliwości dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami.

Czy podanie danych jest dobrowolne?

- Administrator zbiera Twoje dane osobowe podane przy rejestracji w celu realizacji wypełnienia ciążącego na nim obowiązku prawnego. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia rejestrację konta.

 

g) Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami.

Jakie dane zbieramy:

- Dane w zakresie potrzebnym do dochodzenia roszczeń i obrony przed nimi.

W jakim celu zbieramy Twoje dane?

- W przypadku naruszenia Regulaminu, Administrator może dochodzić od Ciebie roszczeń, m.in. odszkodowawczych. W przypadku skierowania przez Ciebie roszczeń wobec Administratora, Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe w celu obrony przed takimi roszczeniami.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

- Przechowujemy Twoje dane do momentu wyegzekwowania dochodzonego roszczenia lub przedawnienia roszczeń, w zależności które ze zdarzeń wystąpi wcześniej.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych?

- Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci prawidłowej realizacji współpracy z Użytkownikiem oraz zapewnienia możliwości dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami.

Czy podanie danych jest dobrowolne?

- Podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia rejestrację konta.

 

h) Obsługa strony internetowej.

Jakie dane zbieramy:

- Dane osobowe zgromadzone za pośrednictwem niezbędnych plików cookies.

W jakim celu zbieramy Twoje dane?

- Twoje dane zbierane są w celu zapewnienia prawidłowego działania strony.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

- Przechowujemy Twoje dane osobowe, zbierane za pośrednictwem cookies własnych do czasu wylogowania z Konta w Portalu, zamknięcia strony Portalu lub wyłączenia przeglądarki internetowej. W przypadku zgody na instalację cookies podmiotów trzecich, podmioty te przechowują informacje zbierane za pośrednictwem cookies przez okresy wskazane w Polityce Cookies, chyba że wcześniej samodzielnie usuniesz pliki cookies ze swojej przeglądarki.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych?

- Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – podstawą przetwarzania danych osobowych (w przypadku plików cookies innych niż niezbędne) jest Twoja zgoda,

- art. 6 ust. 1 lit. f RODO – podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora w postaci zapewnienia prawidłowego działania strony

Czy podanie danych jest dobrowolne?

- Do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony, Administrator wykorzystuje niezbędne pliki cookies, co może wiązać się z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia korzystanie ze strony.

 

Wyświetlanie reklam – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

 

Administrator używa m. in. plików cookie, aby ułatwić reklamodawcom i wydawcom wyświetlanie reklam w tej i innych witrynach partnerskich oraz zarządzanie nimi. Reklamy mogą być wyświetlane na podstawie zainteresowań powiązanych z informacjami o aktywności online, które nie umożliwiają identyfikacji Użytkownika. Do takich informacji należą między innymi dane o wyświetlanych zawartościach. Reklamy mogą też być wyświetlane na podstawie wcześniejszej aktywności w witrynie danego reklamodawcy. Te informacje, na podstawie których nie można zidentyfikować Użytkownika, są przechowywane oddzielnie od danych Konta Użytkownika oraz innych posiadanych przez Administratora informacji, które umożliwiają identyfikację.

            Nasza strona korzysta również z Google Analytics, serwisu analityki internetowej udostępnionego przez Google Inc. (zwanym dalej “Google”), natomiast w ramach korzystania z tego narzędzia nie przetwarzamy Twoich danych osobowych. Google Analytics gromadzi pliki cookies stanowiące informacje dotyczące oglądalności stron internetowych oraz profilu systemowego Użytkownika (włącznie z jego adresem IP). Informacje te są przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google używa tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez Użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Adresy IP Użytkowników nie są łączone z żadnymi innymi danymi będącymi w posiadaniu Google. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli jest to wymagane prawem lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te informacje na zlecenie Google. Google nie będzie łączyć adresu IP Użytkownika z innymi danymi przechowywanymi przez Google. Możesz zablokować korzystanie z plików cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce internetowej, jednak w takim przypadku niektóre z funkcji mogą być niedostępne.

            Szczegółowe informacje o wykorzystywaniu przez Administratora plików cookie znajdziesz w naszej Polityce Cookie.

III. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, Administrator może udostępniać Twoje dane następującym kategoriom podmiotów:

1. podmiotom świadczącym usługi informatyczne – w związku z utrzymaniem działania Portalu;
2. podmiotom odpowiedzialnym za dostarczenie plików cookies - szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w Polityce Cookies;
3. podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi marketingowe - w przypadku wyrażenia zgody na działalność marketingową Administratora;
4. podmiotom odpowiedzialnym za obsługę procesu płatności, podmiotom świadczącym usługi prawne oraz uprawnionym organom.

IV. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Co do zasady, Twoje dane nie są przekazywane podmiotom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W przypadku akceptacji przez Ciebie cookies instalowanych na stronie Portalu przez podmioty trzecie, dane zbierane za pośrednictwem tych cookies mogą być przekazywane do państw trzecich zgodnie z informacjami podanym w Polityce cookies.

V. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Jako Administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Prawo do skorzystania z uprawnień jest uzależnione od podstawy prawnej przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień - skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected]. Jeżeli chcesz usunąć dane w związku z likwidacją konta - skontaktuj się z nami za pośrednictwem supportu gry pod adresem: 3d - https://support.brokenranks.com/ oraz 2d - https://newsupport.taern.pl/

 

Jeżeli przetwarzamy Twoje dane na podstawie zgody, możesz ją wycofać w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem.

 

Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ,ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

VI. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Nie możemy wykluczyć, że w przyszłości będziemy musieli zaktualizować naszą Politykę prywatności. Najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie www. Dodatkowo, będziemy informować o każdej zmianie treści dokumentu, np. o zmianach dotyczących celu, w jakim korzystamy z Twoich danych osobowych, sposobu kontaktu z nami lub Twoich praw.

VII. WEJŚCIE W ŻYCIE POLITYKI PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności obowiązuje od dnia 20.03.2024 r.

 

COOKIES I INNE TECHNOLOGIE ŚLEDZĄCE

 

1. Podczas korzystania ze strony www Usługodawca (Krzysztof Danilewicz Whitemoon System, dalej: Whitemoon) instaluje w urządzeniu końcowym Usługobiorcy pliki cookies.

 

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym i mogą być odczytywane bądź przez system teleinformatyczny Whitemoon (cookies własne) lub przez system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich). Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 

3. W ramach strony www stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym do czasu wylogowania z Konta na stronie www, zamknięcia strony www lub wyłączenia przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie.

 

4. Whitemoon stosuje niezbędne pliki cookies wykorzystywane do prawidłowego działania strony www. Jeżeli wyrazisz zgodę, Whitemoon będzie też wykorzystywał pliki cookies analityczne/wydajnościowe (szczegółowe informacje o stosowanych plikach cookies opisaliśmy w pkt 8 poniżej).

 

5. Podczas pierwszego wejścia na stronę www zostanie Ci wyświetlony komunikat o stosowaniu cookies. Z poziomu ww. komunikatu będziesz mógł wyrazić zgodę lub nie wyrazić zgody na stosowanie niektórych plików cookies. Wyrażenie zgody na instalację cookies innych niż niezbędne do prawidłowego działania strony www jest dobrowolne. Po wyrażeniu zgody zawsze możesz zmienić swoją decyzję i zmienić ustawienia plików cookies z poziomu swojej przeglądarki, strony www lub w ogóle usunąć pliki cookies. Zmiana ustawień przeglądarki lub zmiana ustawień na stronie www skutkująca cofnięciem zgody na instalację cookies nie wpływa na legalność przetwarzania danych zbieranych za pośrednictwem cookies do czasu cofnięcia ww. zgody.

 

6. Whitemoon informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie www.

 

7. Kompleksowe informacje o sposobie zmiany sposobu przechowywania lub dostępu do plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegóły dla osób korzystających z poszczególnych najpopularniejszych przeglądarek internetowych dostępne są pod poniższymi linkami:

- Chrome: LINK

- FireFox: LINK

- Opera: LINK

- Internet Explorer: LINK

- Safari: LINK

 

8. Na naszej stronie używamy następujące pliki cookies: 

 

a) niezbędne pliki cookies/funkcjonalne ─ pliki cookies niezbędne do funkcjonowania Portalu, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Portalu.

- cookielawinfo-checkbox-necessary - określa, czy użytkownik zaakceptował check box dotyczący plików coookie (okres przechowywania - 1 rok),

- cookielawinfo-checkbox-non-necessary - określa, czy użytkownik zaakceptował check box dotyczący plików coookie (okres przechowywania - 1 rok),

- PHPSESSID - zachowuje stan sesji użytkownika we wszystkich żądaniach strony (okres przechowywania - sesja),

- _dc_gtm_UA-* - Google Analytics ustawia ten plik cookie, aby załadować tag skryptu Google Analytics (okres przechowywania - 1 minuta),

- bwcms_admin - Ciasteczko odpowiadające za weryfikację poziomu dostępu użytkownika. (okres przechowywania - sesja).

 

b) analityczne/wydajnościowe pliki cookies ─ pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu, które pomagają nam zrozumieć w jaki sposób wykorzystywany jest nasz Serwis lub umożliwić jego dostosowanie.

- _ga - Google Analytics ustawia ten plik cookie w celu obliczania danych odwiedzających, sesji i kampanii oraz śledzenia korzystania z witryny na potrzeby raportu analitycznego witryny. Plik cookie przechowuje informacje anonimowo i przypisuje losowo wygenerowany numer w celu rozpoznania unikalnych odwiedzających (okres przechowywania - 1 rok),

- _gat - używany przez Google Analytics do ograniczania liczby żądań (okres przechowywania - 1 dzień),

- _gid - Google Analytics ustawia ten plik cookie w celu przechowywania informacji o tym, w jaki sposób odwiedzający korzystają z witryny internetowej, tworząc jednocześnie raport analityczny dotyczący wydajności witryny. Niektóre z zebranych danych obejmują liczbę odwiedzających, ich źródło i strony, które odwiedzają anonimowo (okres przechowywania - 1 dzień),

- collect - służy do wysyłania danych do Google Analytics na temat urządzenia i zachowania odwiedzającego. Śledzi użytkownika na różnych urządzeniach i kanałach marketingowych (okres przechowywania - sesja),

- td - rejestruje dane statystyczne dotyczące zachowania użytkowników w serwisie. Wykorzystywane do wewnętrznych analiz przez operatora strony (okres przechowywania - sesja),

- SRM_B - używany przez Microsoft Advertising jako unikalny identyfikator dla odwiedzających (okres przechowywania - 1 rok),

- CLID - Microsoft Clarity ustawia ten plik cookie, aby przechowywać informacje o tym, jak odwiedzający wchodzą w interakcję z witryną. Plik cookie pomaga dostarczyć raport analityczny. Gromadzone dane obejmują liczbę odwiedzających, miejsce, z którego odwiedzają witrynę, oraz odwiedzane strony (okres przechowywania - 1 rok),

- _ga_* - Google Analytics ustawia ten plik cookie do przechowywania i zliczania odsłon stron (okres przechowywania - 1 rok),

- _fbp - Facebook ustawia ten plik cookie w celu wyświetlania reklam na Facebooku lub na platformie cyfrowej obsługiwanej przez reklamy Facebooka po odwiedzeniu strony internetowej (okres przechowywania - 3 miesiące),

- _clck - Microsoft Clarity ustawia ten plik cookie, aby zachować identyfikator użytkownika Clarity przeglądarki i ustawienia wyłącznie dla tej witryny. Gwarantuje to, że działania podejmowane podczas kolejnych wizyt na tej samej stronie internetowej będą powiązane z tym samym identyfikatorem użytkownika (okres przechowywania - 1 rok),

- _clsk - Microsoft Clarity ustawia ten plik cookie, aby przechowywać i konsolidować odsłony użytkownika w jednym zapisie sesji (okres przechowywania - 1 dzień),

- MR - ten plik cookie, ustawiony przez Bing, służy do zbierania informacji o użytkownikach do celów analitycznych (okres przechowywania - 7 dni),

- SM - plik cookie Microsoft Clarity ustawia ten plik cookie w celu synchronizacji identyfikatora MUID w domenach Microsoft (okres przechowywania - sesja),

- _gcl_au - menedżer tagów Google ustawia plik cookie w celu badania skuteczności reklam na stronach internetowych korzystających z jego usług (okres przechowywania - 3 miesiące).

 

c) reklamowe pliki cookies - pliki cookies umożliwiające działania promocyjne i to dzięki nim jest możliwe dostosowanie reklam do użytkownika, a także do mierzenie wdrażanych kampanii reklamowych.

- _rdt_uuid - Reddit ustawia ten plik cookie, aby stworzyć profil zainteresowań użytkownika i wyświetlać mu odpowiednie reklamy.(okres przechowywania - 3 miesiące),

- MUID - Bing ustawia ten plik cookie w celu rozpoznawania unikalnych przeglądarek internetowych odwiedzających witryny Microsoft. Ten plik cookie jest używany do celów reklamowych, analizy witryn i innych operacji (okres przechowywania - 1 rok),

- ANONCHK - plik cookie ANONCHK, ustawiony przez Bing, służy do przechowywania identyfikatora sesji użytkownika i weryfikacji kliknięć reklam w wyszukiwarce Bing. Plik cookie pomaga również w raportowaniu i personalizacji (okres przechowywania - 10 minut).

 

9. Informacje zbierane za pośrednictwem cookies instalowanego przez Google LLC mogą być przekazywane do serwerów znajdujących się w USA, gdzie są następnie przechowywane. Przekazanie danych osobowych do USA zostało zabezpieczone decyzją Komisji Europejskiej w zakresie transferu danych do USA oraz poprzez odpowiednie standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską.

 

10. Możesz w każdej chwili cofnąć zgodę na instalację cookies innych niż niezbędne do dostarczania usługi świadczonej drogą elektroniczną, w ustawieniach przeglądarki internetowej na urządzeniu, z którego korzystasz. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych zebranych za pośrednictwem cookies do czasu cofnięcia zgody.

 

11. Cookies instalowane przez Whitemoon lub informacje zbierane za ich pośrednictwem w pewnych okolicznościach można uznać za dane osobowe. Informacje przetwarzaniu Twoich danych osobowych możesz znaleźć w naszej Polityce Prywatności.

 

12. Polityka cookies obowiązuje od dnia 20.03.2024.

 

Poprzednie wersje dokumentów:

- obowiązujący do: 19.03.2024